مسینامشخصات فنی

یک تکه
واتر جت
دو زمانه
آرام بند
200 mm
42mm خروجی به کف
7/510 kg
7/22 sec
58x38x58
30
سفید
کارتن