پراتومشخصات فنی

بدون پانچ
13/94
60x42x16
سفید
کارتن