مورانو متوسطمشخصات فنی

تک پانچ
56x48x82
22
سفید
کارتن