لوکامشخصات فنی

یک تکه
فلاش تانک
یه زمانه
ساده
150 mm
75mm خروجی به کف
10 kg
9/58 sec
47*37*40/5
14
سفید
کارتن