مودنامشخصات فنی

تخت
52x42x18
آبریز باز
غیر طبی
11/5
سفید
کارتن، نایلون حباب دار (ایربگ)